Filter Events By

Coed Felenrhyd & Llennyrch - autumn in the Celtic Rainforest

Date: 19th October 2019

Walk Title: Coed Felenrhyd & Llennyrch - autumn in the Celtic Rainforest

Description: Autumn is a great time to appreciate the fascinating biodiversity of Coed Felenrhyd & Llennyrch, as the leaves turn, waterfalls tumble and a wealth of woodland and grassland fungi appears. This circular walk will explore the human and natural history interwoven through the landscape, including a visit to the 16th century farmhouse. Find out about plans for the future and restoration of this special place under the care of the Woodland Trust.

Duration: 4-5 hours

Distance: 6 miles with 1800 feet of ascent

Meet: At the layby on A496 west of Maentwrog - GR - SH655398

Start: Meet 9.45 am for a 10.00am start

Grading: Moderate

Moderate: some gentle slopes, steps and uneven ground, mainly on woodland footpaths and forestry tracks, which can be slippery in autumn. 6 miles, starting at sea level and rising gently to nearly 700 feet with views of surrounding area. Plenty of breaks will be taken

Other information:

Leaders and back markers name and contact details: Brian Palmer  0773 415 0669 Kylie Jones Mattock

Name and contact details of First Aider: As above

Any other information you wish to note:

Dogs and children aged 8 and above welcome if they are accompanied by a parent or guardian. Dogs on lead when requested. Please let us know if you are bringing children Directions ? Leave A487 onto A496 south towards Harlech. Continue through Maentwrog and for ¾ mile and park in layby on right before Maentwrog power station There are no toilets on site - nearest public toilets are at Oakley Arms, Tan y Bwlch on A487 Please bring drinks and lunch, wear strong shoes or boots and bring waterproof clothing.

---------------------------------------------------------------------------------

Dyddiad: 19 Hydref 2019

Teitl y Daith: Coed Felenrhyd a Llennyrch - hydref yn y Goedwig Law Geltaidd

Disgrifiad: Mae'r hydref yn amser gwych i werthfawrogi bioamrywiaeth ddiddorol Coed Felenrhyd a Llennyrch, wrth i'r dail droi, rhaeadrau'n disgyn a thoreth o ffyngau coetir a glaswelltir yn ymddangos. Bydd y daith gerdded gylchol hon yn archwilio'r hanes dynol a naturiol sydd wedi'i plethu drwy'r dirwedd, gan gynnwys ymweliad â'r ffermdy o'r 16eg ganrif. Dysgwch am gynlluniau ar gyfer y dyfodol ac adfer y lle arbennig hwn dan ofal Cadw Cadw.

Hyd: 4-5 awr

Pellter: 6 milltir gyda 1800 troedfedd o ddringo

Cyfarfod: Yn y gilfan ar yr A496 i'r gorllewin o Faentwrog - GR - SH655398

Dechrau: Cwrdd â 9.45 am am ddechrau 10.00am

Graddio: Cymedrol

Cymedrol: rhai llethrau ysgafn, grisiau a thir anwastad, yn bennaf ar lwybrau troed coetiroedd a thraciau coedwigaeth, a all fod yn llithrig yn yr hydref. 6 milltir, gan ddechrau ar lefel y môr ac yn codi'n raddol i bron 700 troedfedd gyda golygfeydd o'r ardal gyfagos.

Cymerir digon o egwyliau Unrhyw wybodaeth arall yr hoffech ei nodi:

Croesewir cŵn a phlant 8 oed a hŷn os oes rhiant neu warcheidwad gyda nhw. Cŵn ar dennyn ar gais. Rhowch wybod i ni os ydych chi'n dod â phlant Cyfarwyddiadau - Gadewch yr A487 i'r A496 i'r de tuag at Harlech. Ewch ymlaen trwy Maentwrog ac am ¾ milltir a pharciwch yn y gilfan ar y dde cyn gorsaf bŵer Maentwrog Nid oes toiledau ar y safle - mae'r toiledau cyhoeddus agosaf yn Oakley Arms, Tan y Bwlch ar yr A487 Dewch â diodydd a chinio, gwisgwch esgidiau neu esgidiau cryfion a dewch â dillad gwrth-ddŵr.

Sat 19-10-19 @ 10:00